2003 TOYOTA CAMRY LE. 214K miles, màu xám lông chuột, chạy tốt trong ngòai đẹp.

English