2006 TOYOTA COROLLA, màu kem. mới thay thắng, smog check, sơn hơi bạc màu, 130K miles

English