ADU 800sqf, 2PN, 2PT, $2,200/M, Gilbert-Lampson Garden-Grove. Text/call Vũ 210-383-9430

ADU 800sqf, 2PN, 2PT, $2,200/M, Gilbert-Lampson Garden-Grove. Text/call Vũ 210-383-9430

ADU 800sqf, 2PN, 2PT, $2,200/M, Gilbert-Lampson Garden-Grove. Text/call Vũ 210-383-9430. Cổng, lối đi riêng. No housing- pet- smoking. Center AC. Security camera ở cổng. Ưu tiên gia đình 2-3 người, 1-2 xe.

Garden Grove,Orange,California
English