Bao lương: $240/ngày trên ăn chia! Yorba Linda, Cách Westminster 30 phút. CẦN THỢ NỮ ONL

Bao lương: $240/ngày trên ăn chia! Yorba Linda, Cách Westminster 30 phút. CẦN THỢ NỮ ONL

Bao lương: $240/ngày trên ăn chia! Yorba Linda, Cách Westminster 30 phút. CẦN THỢ NỮ ONLY kinh nghiệm làm bột, bột nhúng (DIP), gel builder, Gel-X, & biết design. FULL-TIME.

Đóng cửa Chủ Nhật. Không trừ gì hết. KHÔNG CẦN LÀM CHÂN Text or Call: 714-386-4439

Garden Grove,Orange,California
English