BAO LƯƠNG THỢ BỘT XUYÊN BANG, $8K/M

BAO LƯƠNG THỢ BỘT XUYÊN BANG, $8K/M
BAO LƯƠNG THỢ BỘT $8,000/tháng quanh năm, hơn chia 6/4. Đi làm xuyên bang. Gọi: Kim 949-527-1399
Westminster,Orange,California
English