Brea, CA: Cách Bolsa 35′. Cần gấp Thợ Nữ trẻ có kinh nghiệm làm Bột, có kinh nghiệm

Brea, CA: Cách Bolsa 35′. Cần gấp Thợ Nữ trẻ có kinh nghiệm làm Bột, có kinh nghiệm

Brea, CA: Cách Bolsa 35′. Cần gấp Thợ Nữ trẻ có kinh nghiệm làm Bột, có kinh nghiệm làm bột nhúng & GIỎI DESIGN.

THỢ Bột KHÔNG CẦN LÀM CHÂN!Bao Lương $1,200/1 Tuần (6 ngày).

Làm Full-time & Nghỉ chủ nhật, Trả W-2, không khí gia đình. Không Trừ Supply! NO CARPOOL, sorry. L/L 714-419-7662

Garden Grove,Orange,California
English