CẦN Cashier NỮ trẻ làm luôn WAITRESS phải biết tiếng Anh có kinh nghiệm, lương cao +tips

CẦN Cashier NỮ trẻ làm luôn WAITRESS phải biết tiếng Anh có kinh nghiệm, lương cao +tips

Nhà hàng đường Brookhurst CẦN Cashier NỮ trẻ làm luôn WAITRESS phải biết tiếng Anh có kinh nghiệm, lương cao +tips và Nam/Nữ phụ bếp kinh nghiệm. L/L: 714-576-9988

Garden Grove,Orange,California
English