CẦN NGƯỜI NỮ, CHĂM SÓC BÀ CỤ Ở WESTMINSTER

Cần 1 người nữ khỏe, chăm sóc bà 81 tuổi, đi đứng được, ăn ở luôn trong nhà, 2 tuần về 1 ngày. $1,500/tháng. Khu Brookhurst/ McFadden. L/L 951-834-6962
Westminster,Orange,California
English