CẦN THỢ biết làm everything! Bao lương $2,600-$3,000/2 tuần (tùy theo khả năng).

CẦN THỢ biết làm everything! Bao lương $2,600-$3,000/2 tuần (tùy theo khả năng).

CẦN THỢ biết làm everything! Bao lương $2,600-$3,000/2 tuần (tùy theo khả năng).

Tiệm vùng Sierra Vista! Cách Phoenix 3 tiếng! Khu mỹ trắng.

Tip RẤT cao! Chỗ làm vui vẻ, không khí như gia đình! Có chổ ở cho thợ ở xa! L/L: 714-273-0736(nhắn tin nếu không bắt được)

Garden Grove,Orange,California
English