CẦN THỢ Bột, Dip, làm full-time cách Bolsa 30’ ở Anaheim Hill khu Mỹ trắng

CẦN THỢ Bột, Dip, làm full-time cách Bolsa 30’ ở Anaheim Hill khu Mỹ trắng

CẦN THỢ Bột, Dip, làm full-time cách Bolsa 30’ ở Anaheim Hill khu Mỹ trắng, tip hậu đông khách w/in cạnh chợ Von trong khu Target, Northtrom Rack, Utah Costmetics. Lương $150/ngày hay bao lương nếu cần. L/L: 714-724-7399

Garden Grove,Orange,California
English