CẦN THỢ làm construction kinh nghiệm làm commercial, residential. Cần có đồ nghề.

English