CẦN THỢ MÁY CHO SHOP SỬA XE, TRẢ LƯƠNG THEO KINH NGHIỆM

VIEC-LAM-TAI-MY-CHO-NGUOI-VIET-1

Cần thợ Mechanic & Helper cho Shop sửa xe. Discount Auto Repair Shop. Trả lương theo kinh nghiệm. L/L/ or Text: 657-377-6891

Garden Grove,Orange,California
English