CẦN THỢ NAILS CÁCH BOLSA 2H, TIP CAO, CÓ CHỖ Ở

CẦN THỢ NAILS CÁCH BOLSA 2H, TIP CAO, CÓ CHỖ Ở
CẦN THỢ NAILS Bao lương $1,400. Bakersfield, cách Bolsa 2 hr, cần nhiều Thợ Bột, Nước, Wax. Tip rất cao, Mỹ trắng. Có chỗ ở. L/L: 661-444-4958
Westminster,Orange,California
English