CẦN THỢ NAILS Ở BAKERSFIELD, TIP CAO, BAO LƯƠNG $1,400/WEEK

NAILS-JOBS-KINH-DOANH-12
CẦN THỢ NAIL Bao lương $1,400. Bakersfield, cách Bolsa 2 hr, cần nhiều Thợ Bột, Nước, Wax. Tip rất cao, Mỹ trắng. Có chỗ ở. L/L: 661-444-4958
Westminster,Orange,California
English