CẦN THỢ NAILS Ở WESTMINSTER, BAO LƯƠNG CAO

CẦN THỢ NAILS Ở WESTMINSTER, BAO LƯƠNG CAO
Cách WESTMINSTER 15’ CẦN THỢ (TCN $130+/day), (BỘT $170+/day), Full-time tùy K/N, giỏi, nhanh nhẹn. Trách nhiệm.
BỘT, DESIGN, DIP, TCN, Gel-X $70+. Fullset Gel $55+, Pedi. $50+. Professional. 949-419-7865
Westminster,Orange,California
English