CẦN THỢ NỐI LÔNG MI, KO CẦN KINH NGHIỆM

CẦN THỢ NỐI LÔNG MI, KO CẦN KINH NGHIỆM
Cần Thợ nối mi không kinh nghiệm sẽ dạy và bao lương. Có kinh nghiệm bao lương $18-$25/ giờ. Liên lạc Trâm: 714-260-3910
Westminster,Orange,California
English