CẦN THỢ Nữ 19-35T phụ tiệm Skincare, Bodycare. Lương $40/hr

CẦN THỢ Nữ 19-35T phụ tiệm Skincare, Bodycare. Lương $40/hr

CẦN THỢ Nữ 19-35T phụ tiệm Skincare, Bodycare. Lương $40/hr + TIPS rất cao. Du học cần part-time, VN mới qua ít kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn. 657-346-4421, 657-508-3324

Garden Grove,Orange,California
English