CẦN THỢ NỮ GIỎI BỘT, TCN Ở COSTA MESA

CẦN-TUYỂN-THỢ-NAILS-XUYÊN-BANG-KINH-DOANH-USA-4
Tiệm Costa Mesa, CẦN THỢ NỮ giỏi Bột, TCN Phải biết làm Gel PAY CASH. Text: 714-269-6233 trong giờ làm.
Westminster,Orange,California
English