CẦN THỢ PHỤ LÀM CONSTRUCTION, biết ít KN về Commercial, Residentail.

English