CẦN THỢ PHỤ trong ngành xây dựng. Có xe và đồ nghề căn bản. Không cần kinh nghiệm.

English