CẦN THỢ TAY CHÂN NƯỚC, GEL Ở KHU TRẮNG

LAM-NAILS-O-MY-LUONG-CAO-10
Khu trắng, típ income cao, tiệm nhỏ, cần thợ tay chân nước, gel. Xin gọi/text: Emmy 714-471-3217.@ 801 W Imperial Hwy. Brea. Ca 92821.
Westminster,Orange,California
English