CHỢ SONG HỶ CẦN NGƯỜI LÀM, GỌI ĐI LÀM LIỀN

RAO-VAT-VIEC-LAM-NGUOI-VIET-JOBS-3

Chợ Song Hỷ cần tìm người làm full-time, part-time làm cashier, quầy cá. Liên lạc: Anh Tony 218-888-9999; Kevin: 575-404-0147.

Garden Grove,Orange,California
English