CHUYÊN KHỬ TRÙNG COVID-19

CHUYÊN KHỬ TRÙNG COVID-19
*KHỬ TRÙNG COVID-19* Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ khử trùng theo phương thức phun sương, chất khử trùng của chúng tôi được sản xuất tại USA và được thông qua chứng nhận từ EPA xác định là có hiệu quả đối với SARS-CoV-2, nguyên nhân của COVID-19. Chúng tôi nhận khử trùng cho khu công nghiệp, khu doanh nghiệp, và khu dân cư. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc 949-208-4551. CUNG CẤP DỊCH VỤ 24/7.
Garden Grove,Orange,California
English