CNC MACHINE SHOP CẦN MỘT NGƯỜI HELPER VÀ MỘT NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM SET UP CHO MÁY MILL (H

CNC MACHINE SHOP CẦN MỘT NGƯỜI HELPER VÀ MỘT NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM SET UP CHO MÁY MILL (H

CNC MACHINE SHOP CẦN MỘT NGƯỜI HELPER VÀ MỘT NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM SET UP CHO MÁY MILL (HAAS)- Full-time.

Apply in person @ VJ Engineering 13902 West Street, Garden Grove, CA 92843; Email resume to:sales@vjengineering.net; Gọi 714-554-7569.

Garden Grove,Orange,California
English