Computer-IT Services

Computer-IT Services

QPC Computer. Computer-IT Services. Chuyên sửa computers cho nhà, hãng xưởng và văn phòng, đặc biệt VP Bác sĩ. Run/ gắn cable for data, phone, camera systems. 25- years experience. Xin L/L: Quang 714-403-8434, 949-630-9630

Garden Grove,Orange,California
English