FOUNTAIN VALLEY. Nhà ít người rất yên tịnh. Dư phòng rộng đẹp cho share. Ưu tiên độc thâ

English