HT LEARNING CENTERS

HT LEARNING CENTERS

TRUNG TÂM HỌC HÈ/ LUYỆN THI S.A.T. HT LEARNING CENTERS 6/6-8/13 K-12th, Anh Văn Viết, Đọc, Toán, Lý, Hóa,… Dưới sự điều hành của Giáo Sư Tiến Sĩ Kris Trương, Ph.D. tốt nghiệp trường Đại Học HARVARD, và Tiến Sĩ Marc Baer.
L/L: 714-841-1444, www.htoc1.com

Santa Ana,California
English