HUNTINGTON BEACH. 4PLEX 2PN/ 2PT, trên lầu, sửa sang tòan diện, trên lầu. $2,600/ tháng

English