HUNTINGTON BEACH APARTMENT. Góc Beach/ Ellis. 2PN/ 2PT, trên lầu, sửa sang tòan diện

English