Nhà Fountain Valley có phòng Master bedroom, lối đi riêng. Bao utilities, WiFi

Nhà Fountain Valley có phòng Master bedroom, lối đi riêng. Bao utilities, WiFi

Nhà Fountain Valley có phòng Master bedroom, lối đi riêng. Bao utilities, WiFi và có washer & Dryer để dùng. Rent $950/month for single, $1,100 for couple. Không nấu ăn hoặc nấu ăn nhẹ. L/L: Quy 972-768-5358 để biết thêm chi tiết.

Garden Grove,Orange,California
English