NHÀ HÀNG BROOKHURST. Cần Nữ Bếp chánh và 2 phụ Bếp, lương cao + tips. Làm 6 ngày 1 tuần

English