NHÀ Harbor & Lampson $500/M, $650/M. Nam độc thân, trên 60T, có job, không hút thuốc thu

NHÀ Harbor & Lampson $500/M, $650/M. Nam độc thân, trên 60T, có job, không hút thuốc thu

NHÀ Harbor & Lampson $500/M, $650/M. Nam độc thân, trên 60T, có job, không hút thuốc thuê. Bao giặt, sấy, nấu nhẹ. Vào ngay, hoặc April.15/24. L/L: ĐỊNH 714-489-3355; 714-924-5322

Garden Grove,Orange,California
English