Nhà ở thành phố Anaheim, Euclid & Ball. Master Bedroom, rộng, đẹp, và yên tịnh.

English