Nhà sau đối diện Nhà Thờ Kiếng, 2PN/ 1.5PT và phòng khách, có lối đi riêng, bếp

English