Nhận dạy Mandarin( tiếng trung) và Cantonese

Featured
BDA409B7-F632-4E3F-BC8A-CD32011EB8B8
8946C582-6E71-4E50-AFD0-6B708DF32659
FC7DB66B-B33D-414F-BEC5-8858F44494D1
BDA409B7-F632-4E3F-BC8A-CD32011EB8B8
8946C582-6E71-4E50-AFD0-6B708DF32659
FC7DB66B-B33D-414F-BEC5-8858F44494D1

Nhận dạy tiếng Mandarin ( tiếng Trung) in person khu vực OC và over zoom nếu ở xa.

Liên hệ: call or text 7142603995

English