Quality Tutoring

Quality Tutoring

Quality Tutoring dạy HÈ Kindergarten tới lớp 12. Từ 6/29 đến 8/21. Sáng: 9h00-12h30; Chiều: 2h30- 6h30. Giúp các em ôn lại chương trình học cũ, và nâng cao đọc, viết, toán cho năm học mới. Đặc biệt giúp các em viết tốt hơn và đúng văn phạm. L/L: 714-261-0039, or 714-714-0448

Orange,California
English