SHOP MAY Cần thợ một kim hay nguyên cái, làm hàng kỹ, giá cao. VIÊN: 714-833-8977

English