STEP-UP Tutoring Center

STEP-UP Tutoring Center

HỌC HÈ! Online Learning! STEP-UP Tutoring Center!
Học tất cả môn toán (Pre-Alg, Algebra, Geometry, Pre-Cal, Calculus)
Khóa hè 6 tuần! Bắt đầu 7/6/20, Kết thúc 8/16/20.
*PRE ALG+ ALG 1:
-Session 1: 9:30AM-11AM (Thứ 2, Thứ 4)
-Session 2: 10:30AM-12noon (Thứ 7, Chủ Nhật).
*ALGEBRA 2:
-Session 1: 9:30AM-11AM (Thứ 3, Thứ 5)
-Sesion 2: 1PM-2:30PM (Thứ 7, Chủ Nhật).
*GEOMETRY:
-Session 1: 12:30PM-2PM (Thứ 2, Thứ 4)
*PRE-CALCULUS:
-Session 1: 12:30PM-2PM (Thứ 3, Thứ 5)
*CALCULUS:
-Session 1: 2:30PM-4PM (Thứ 3, Thứ 5).
°HỌC PHÍ: $350/1 khóa/1 học sinh. Do giáo sư bằng cấp trực tiếp giảng dạy.
714-858-3359

Orange,California
English