STEP-UP TUTORING, cô Dung chuyên dạy kèm sau giờ học

STEP-UP TUTORING, cô Dung chuyên dạy kèm sau giờ học

STEP-UP TUTORING
(McFadden/Brookhurst).
°Dạy kèm sau giờ học.
°Kèm HW. Có thêm bài tập khi đã làm hết HW của trường.
***GIỜ HỌC:
(Thứ Hai đến Thứ Năm)
-3:30PM-6:00PM
-4:00PM-6:30PM
HỌC PHÍ:
-Lớp K-6: $250/ 4 tuần
-Lớp 7-12: $280/ 4 tuần.
Cô DUNG: 714-858-3359

Garden Grove,Orange,California
English