Tiệm cách Bolsa 15′ CẦN THỢ kinh nghiệm bột biết vẽ design và TCN dưới 45 tuổi.

Tiệm cách Bolsa 15′ CẦN THỢ kinh nghiệm bột biết vẽ design và TCN dưới 45 tuổi.

Tiệm cách Bolsa 15′ CẦN THỢ kinh nghiệm bột biết vẽ design và TCN dưới 45 tuổi. Vùng mỹ trắng khách đông, tip cao, không trừ supply, làm CN. Trả W-2, ăn chia or bao lương nếu cần. L/L: 714-823-0442.

Garden Grove,Orange,California
English