Tiệm cách Bolsa 2:45p Vùng lính. Khách đông quanh năm. CẦN THỢ Nữ everything làm bột

Tiệm cách Bolsa 2:45p Vùng lính. Khách đông quanh năm. CẦN THỢ Nữ everything làm bột

Tiệm cách Bolsa 2:45p Vùng lính. Khách đông quanh năm. CẦN THỢ Nữ everything làm bột + design. Income và tip cao. Income $1,400-$2,400/tuần. Supply không trừ. Có phòng riêng.

Chủ trẻ, chỗ làm không xô bồ.

CẦN THỢ làm có tâm. Xin L/L: 714-487-8729

Garden Grove,Orange,California
English