Tiệm đông khách, giá cao, tip cao. Khu Hollywood cách Bolsa 37′. Cần TCN sơn đẹp, tự lá

English