Tiệm nail cách Bolsa 23ml cần thợ bột gelx dip biết làm Long nail và design. Cần thợ

Tiệm nail cách Bolsa 23ml cần thợ bột gelx dip biết làm Long nail và design. Cần thợ

Tiệm nail cách Bolsa 23ml cần thợ bột gelx dip biết làm Long nail và design. Cần thợ Tay chân nước. Cần thợ 45 tuổi trở xuống mới ra trường OK, mới biết làm bột thì chỉ thêm làm việc không khi gia đình. Tiệm Mỹ trắng và Mexico. L/L tim 714-858-3502 or Kelly 714-681-4016

Garden Grove,Orange,California
English