TIỆM NAIL CẦN THỢ TRONG KHU SHOPPING Ở PLACENTIA

TIỆM NAIL CẦN THỢ TRONG KHU SHOPPING Ở PLACENTIA
PLACENTIA Shopping center cách Bolsa 20′, khách trắng, ít thợ thân thiện, cần thợ Bột, TCN. Bao lương tùy khả năng, lớn tuổi OK, nghỉ CN. L/L: 714-829-5662, B714-829-5661
Westminster,Orange,California
English