TIỆM NAIL Ở CHINO HILL CẦN THỢ, GIÁ CAO, BAO LƯƠNG

NAILS-SALON-JOBS-1

Tiệm Nail ở Chino Hill cách Bolsa hoặc Rosemead 30 phút. CẦN THỢ TCN, thợ Bột Biết Làm Design. FULL-TIME, Part-time ok. Giá cao. Bao Lương $1,000-$1,500. Khách mỹ trắng, mễ tip cao. Call or text: 626-586-2410

Garden Grove,Orange,California
English