TIỆM NAILS Ở LA CẦN THỢ NAM/NỮ GIỎI BỘT

TIỆM NAILS Ở LA CẦN THỢ NAM/NỮ GIỎI BỘT
Tiệm Nails ở vùng LA. Rất đông khách. Tiệm lâu năm khách dễ chịu. Cần nhiều Thợ Nails Nam và Nữ giỏi Bột. Và Thợ Tay Chân Nước. Sẽ bao lương. Ở vùng Westminter đi xe chung. Gọi Tina: 714-331 2286
Los Angeles,California
English