Tiệm nằm trong Mall khu Carson cách Bolsa 25’p. Thợ TCN (50t), biết design $160-$180

English