Tiệm sửa xe trên đường Lampson Ave. Seal Beach. CẦN TUYỂN Thợ Máy

Tiệm sửa xe trên đường Lampson Ave. Seal Beach. CẦN TUYỂN Thợ Máy

Tiệm sửa xe trên đường Lampson Ave. Seal Beach. CẦN TUYỂN Thợ Máy, và Thợ Smog Check. Cần có kinh nghiệm. Lương cao. L/L BEN: BUS: 562-799-0000; CELL: 619-717-9866

Garden Grove,Orange,California
English