TIỆM THỊT VÀ TO GO. Đường Bolsa. Cần Nữ có kinh nghiệm phụ Bếp. Biết bán hàng, lóc thịt

English