TIỆM THỊT VÀ TO GO trên đường Bolsa. Cần người đã có kinh nghiệm phụ Bếp.

English